ଗ୍ଲାସ୍ ମଦ ବୋତଲର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି କିପରି ପ୍ୟାକ୍ କରିବେ?

ମଦ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ, ଆମେ ଏହାକୁ ମଦ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ |ସେଠାରେ ଭୋଡା ବୋତଲ, ୱିସ୍କି ବୋତଲ, ଫଳ ମଦ ବୋତଲ, ଲିକ୍ୟୁର ବୋତଲ, ଜିନ୍ ବୋତଲ, XO ବୋତଲ, ଜ୍ୟାକି ବୋତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି |ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମୂଳତ glass ଗ୍ଲାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, XO ବୋତଲ ପାଇଁ ସାଧାରଣ |
ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି |ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହୋମୋଜେନାଇଜେସନ୍ ଗମ୍ଭୀର, ମ ically ଳିକ ଭାବରେ ବୋତଲ ଆକୃତିକୁ ପୃଥକ କରିବା କଷ୍ଟକର |ଦ୍ୱିତୀୟତ ,, ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଉଛି ମୂଳତ mutual ପାରସ୍ପରିକ ଅନୁକରଣ, ନୂତନତା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଅଭାବ |ତୃତୀୟତ wine, ମଦ ବୋତଲଗୁଡିକର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭାରୀ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମଗ୍ରୀର ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ବହନ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ |

ତେବେ, ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବଜାରର ବିକାଶ ଧାରା କ’ଣ?
ପ୍ରଥମେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦେଶୀ ବୋତଲଗୁଡିକର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅନୁକରଣ ସହଜ ହେବ |ଦ୍ୱିତୀୟତ bott, ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ |ଦ୍ୱିତୀୟତ materials, ସାମଗ୍ରୀର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହିଦା ହେତୁ, ମଦ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗିବ |ତୃତୀୟତ wine, ମଦ କ୍ରେତା ସାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମଦ ବୋତଲଗୁଡିକର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧଳା ମଦ, ହଳଦିଆ ମଦ ଏବଂ ମଦକୁ ମଦ ବୋତଲ କୁହାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆମେ ତିନୋଟିରୁ ଅଧିକ |ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ, କାଚ, ସେରାମିକ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ |

ଆଉ ଏମିତି।ଦ୍ୱିତୀୟତ ,, ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂର ଶ style ଳୀ, ବୋତଲର ଉପର ଅଂଶ ତରକାରୀ, ରେଶମ ମୁଦ୍ରଣ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ପରି ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହୋଇପାରେ |ପୁନଶ୍ଚ, ମଦ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପତ୍ତି, ମଦ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉତ୍ପତ୍ତି ଜୁଜୋ, ୟୁଚେଙ୍ଗ, ଜିଙ୍ଗଡେଜେନ, ଲଙ୍ଗଚାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ |

factory

ତେବେ, ବୋତଲର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?
ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶର ଜୁଜୋ |ଏହା ମୁଖ୍ୟତ wine ମଦ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ, ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋତଲ ଏବଂ ପାତ୍ର ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ମଦ ବୋତଲ, ପାନୀୟ ବୋତଲ / କ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବୋତଲ / କ୍ୟାନ୍, ଛତୁ ବୋତଲ / କ୍ୟାନ୍, ମହମବତୀ ଧାରକ, କ୍ରିମ୍ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ |ଟୋପି ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ସହିତ ଗଭୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଯେପରିକି ଫ୍ରଷ୍ଟ, ପେଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ,
ଦ୍ୱିତୀୟତ Yun, ୟୁଞ୍ଚେଙ୍ଗ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ନିର୍ମାତାମାନେ ମୁଖ୍ୟତ high ଉଚ୍ଚ-ଶେଷ ମଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଶେଷ, ତାପଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ତରକାରୀ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି |
ଜିଙ୍ଗଡେଜେନ୍ ସେରାମିକ୍ ବୋତଲଗୁଡିକର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତ high ଉଚ୍ଚ-ମଦ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ |ଚତୁର୍ଥ, ସିଚୁଆନ୍ ଲଙ୍ଗଚାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସିରାମିକ୍ ବୋତଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏଠାରେ ସିଚୁଆନ୍ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି |

ଗ୍ଲାସ୍ ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ସେରାମିକ୍ ବଟଲ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?
ଗ୍ଲାସ୍ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତରଳିବା ସମୟରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସିଲିକେଟ୍ ନନ୍-ମେଟାଲିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ଫଟିକୀକରଣ ବିନା ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ କଠିନ ହୁଏ |ସାଧାରଣ ଗ୍ଲାସ୍ ରାସାୟନିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରଚନା (Na2O · CaO · 6SiO2), ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ |
1.1ସେରାମିକ୍ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ଫ୍ୟୁଜିବଲ୍ ମାଟିରେ ତିଆରି |
ଗ୍ଲାସ୍ ତିଆରି କରିବା, ତରକାରୀ, ଲେବଲ୍ କରିବା ପରେ ପାକ କରାଯାଇପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁମ୍ଭାର ପାତ୍ର ଭଲ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ ପରେ ଅନ୍ୟ କ ques ଶଳ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |
1.2। 1.2ମଦ୍ୟପ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲ ମୁଖ୍ୟତ the ମଦ ଗୁଣର ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ |କୁମ୍ଭାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଅଟେ |

ମୁଖ୍ୟତ culture ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆଲୋକିତ କରି ସେରାମିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ |
1.3ମଡେଲିଂରେ, କୁମ୍ଭାର ଗ୍ଲାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନୀ ଏବଂ ଏହାର ଶ style ଳୀ କାଚଠାରୁ ଅଧିକ |
1.4ପରିବହନରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭଗ୍ନ ଅଟେ |
ଦୁଇଟି, ଗ୍ଲାସ୍ ବୋତଲରେ ନମୁନା କିପରି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି?

ଏହା ପରଦାରେ ଅଛି |
ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ହୋଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଏହା ଏବଂ ଲିଥୋଗ୍ରାଫି, ରିଲିଫ୍, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏକତ୍ର ଚାରୋଟି ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା |ହୋଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କପି ପ୍ଲେଟ୍, ଖୋଦିତ ପ୍ଲେଟ୍, ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |ହୋଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (କାଗଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ ବେସ୍), ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ, ପ୍ଲେଟର ଗର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସବ୍ରେଟ୍ (କାଗଜ, ସେରାମିକ୍, ଇତ୍ୟାଦି), ଏକ ପ୍ରତିଛବି କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ |
ସ୍କିଜି ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍ ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଙ୍କି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ମୂଳ ପାଠ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଗଠନ |ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସରଳ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ, ସରଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ, ଦୃ strong ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟି |ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ: ରଙ୍ଗ ତେଲ ଚିତ୍ର, ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଡ, ବାଇଣ୍ଡିଂ କଭର, କମୋଡିଟି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କରିବା |

glass

3. ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରଣା |
3.1 ଗ୍ଲାସ୍ |
ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆମୋରଫସ୍ ଅଜ organ ବିକ ଅଣ-ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ସାଧାରଣତ a ବିଭିନ୍ନ ଅଜ ic ବିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ (ଯେପରିକି କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ବାଲି, ବୋରାକ୍ସ, ବୋରିକ୍ ​​ଏସିଡ୍, ବାରିଟ୍, ବାରିୟମ୍ କାର୍ବୋନାଟ୍, ଚୂନ ପଥର, ଫେଲଡସ୍ପାର୍, ସୋଡା ସୋଡା ଇତ୍ୟାଦି) | ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସହାୟକ କଞ୍ଚାମାଲ |ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |ସାଧାରଣ ଗ୍ଲାସର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ହେଉଛି Na2SiO3, CaSiO3, SiO2 କିମ୍ବା Na2O · CaO · 6SiO2 ଇତ୍ୟାଦି, ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସିଲିକେଟ୍ ଡବଲ୍ ଲୁଣ, ଆମୋରଫସ୍ କଠିନର ଏକ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତ ଗଠନ |ବିଲ୍ଡିଂରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ, ପବନ ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ମିଶ୍ରଣର ଅଟେ |ଅନ୍ୟଟି କିଛି ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଲୁଣ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରଙ୍ଗୀନ କାଚର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ, ଏବଂ କଠିନ କାଚର ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ | କେତେକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ (ଯେପରିକି ପଲିମେଥାଇଲ୍ ମେଟାକ୍ରିଲେଟ୍) କୁ ବେଳେବେଳେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ଲାସ୍ କୁହାଯାଏ |
2.୦।
ଏକ ମାଟିପାତ୍ର ପାତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାଣି ଟାଣିବା |ଏକ ଛୋଟ ପାଟି ସହିତ ଏକ ମାଟିପାତ୍ର ପାତ୍ର, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶେଷ ଏବଂ ଦଉଡି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାନ |ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରଟି ପାଣିରେ ଭରିଯାଏ ଏବଂ ଭାସମାନ ହୁଏ, ସେ ଦଉଡିଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ, ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଘରକୁ ନେଇପାରେ |ସେରାମିକ୍ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ପାନୀୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ |

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -06-2022 |